Överenskommelse för Unikums användare — VIKTIGT

Du har blivit inbjudan att använda Unikums internettjänst. För att du skall få använda tjänsten finns tre krav:

 1. Du behöver samtycka till hur personuppgifter hanteras i Unikum.
 2. Du behöver hantera dina inloggningsuppgifter på ett säkert sätt.
 3. Du behöver följa grundreglerna för Unikumtjänsten.

Om du accepterar de tre kraven får du börja använda Unikum. Du accepterar användarvillkoren genom att klicka på "Jag accepterar" första gången du loggar in i Unikum.

Om du ej accepterar kraven får du ej använda Unikum.

Nedan beskrivs de tre punkterna ovan i mer detalj:

1. HANTERING AV PERSONUPPGIFTER

För att du skall kunna använda Unikum krävs enligt Personuppgiftslagen (PUL) och Datainspektionen ditt samtycke till hur informationen om dig lagras, används och visas i Unikums tjänst. Vi i Unikum vill också att du som är vårdnadshavare eller pedagog samtycker till att uppgifter om dina barn eller elever används enligt nedan.

Uppgifter och deras användning

 • I Unikum lägger vårdnadshavare, barn, elever, lärare och skolpersonal in personuppgifter och annat material som används i förskola, under skolgång och vid annat lärande. Exempel är kontaktuppgifter, inställningar, personlig profil i text och bild, individuella underlag för utvecklingssamtal, åtgärdsprogram, omdömen, betyg, portfolios med innehåll, kurser, resultat, profiler, ansökningar och lärloggar. Informationen lagras för dig och dina barn eller elever.
 • Uppgifterna används för att stödja lärande i och utanför skolan. Uppgifterna publiceras i Unikums tjänst endast för behöriga och inloggade medlemmar i Unikum, som tillhör eller har relation till samma grupper som du själv, och som har behörighet att se uppgifterna. Exempelvis kan de lärare som arbetar med en elevs klass se elevens individuella utvecklingsplan, och en behörig skolledare eller administratör på skolan eller kommunen kan se personuppgifterna. Vårdnadshavare till en viss elev kan dock inte se andra elevers individuella utvecklingsplan.
 • Uppgifterna i Unikum om dig eller ditt barn följer med som en röd tråd vid alla övergångar, från en förskola till en annan, från förskola till grundskola, mellan grundskolor, och upp i gymnasium och högskola, och vidare. Du behöver inte ge separat tillstånd för att detta skall kunna ske via Unikum, det räcker med medgivandet vid din första inloggning i Unikum. Enskilda skolor eller kommuner kan ha ytterligare regler för vad som gäller vid övergångar mellan olika enheter och skolor.
 • Du kan själv när som helst logga in på ditt konto i Unikum och se vilka uppgifter som finns publicerade om dig, dina barn eller dina elever.

Informationssäkerhet och lagring

 • Uppgifterna i Unikums tjänster lagras och hanteras i säkra driftcentraler i Sverige eller annat land med gott lagskydd för personuppgifter, t.ex. anslutna till den så kallade Safe Harobour-överenskommelsen. Säkerhetskopior tas regelbundet för att minimera risken för att information förloras, och kritiska delar av utrustningen är dubblerad för att minska risken för driftsavbrott.
 • Unikums tjänster använder så kallade "tillfälliga cookies" (session cookies) för att hålla reda på inställningar för din dator. Dessa cookies lagras lokalt på din dator när du använder Unikum och tas bort från datorn när du stänger din webbläsare. Om du stänger av användningen av "session cookies" i din webbläsare kommer Unikum ej fungera.

Allmän handling

 • Det individuella underlaget för utvecklingssamtal för barn som går i kommunala skolor är precis som betygen en allmän handling. Även andra uppgifter i skolan är allmänna handlingar. Eftersom personer som ej har en direkt relation till eleven kan begära att få se allmänna handlingar som individuella utvecklingsplaner, omdömen eller betyg för en elev så skall dessa ej innehålla känsliga uppgifter. Varje kommun upprättar särskilda rutiner för hantering och arkivering av elevers uppgifter.
 • Varje kommun upprättar rutiner för hantering, arkivering och gallring av barns och elevers uppgifter, och fastställer regler för hur länge uppgifterna skall arkiveras innan de gallras efter det att barnet eller eleven lämnat kommunens skolverksamhet.

2. SÄKER HANTERING AV INLOGGNINGSUPPGIFTER

För att kunna använda Unikum kan du ha fått ett användarnamn och ett lösenord, eller någon annan typ av inloggningsuppgifter. Dessa inloggningsuppgifter är personliga, och du ansvarar för att eventuella lösenord hålls hemliga och byts regelbundet. Om ditt barn eller dina elever har fått egna lösenord behöver även dessa informeras om hur man hanterar lösenord säkert. Om du misstänker att någon annan har fått reda på ditt, dina barns eller dina elevers lösenord så kan du själv byta lösenordet under fliken Start/Inställningar. Du kan också be en lärare eller administratör hjälpa dig.

3. GRUNDREGLER FÖR UNIKUM

För att få använda Unikum behöver du acceptera följande grundregler:

 • Unikums tjänst bygger på samarbete, dialog och respekt mellan barn, vårdnadshavare, elever, lärare och andra som bidrar till tjänsten. Du får använda Unikum för att vi på Unikum och den som bjudit in dig till Unikum har förtroende för att du kommer att använda verktyget för ditt eget, dina barns eller dina elevers lärande och med respekt för landets lag och för alla medlemmar.
 • För att få använda Unikums tjänster krävs att en medlem har ett abonnemang, antingen själv eller genom att t.ex. en skola eller kommun tecknat abonnemang för sin personal, sina elever och deras vårdnadshavare.
 • Unikum har rätt att spärra användare som Unikum bedömer bryter mot reglerna samt att ta bort innehåll som Unikum bedömer som olämpligt.
 • I Unikum finns Skolbanken, som är en öppen innehållsbank där skolans personal kan hitta och dela med sig av material för skolan utan att ta betalt av varann. Man får skapa, använda och redigera material här i Skolbanken om man godkänner att detta material kan ses, användas och modifieras av andra användare utan särskild ersättning för detta. Villkoren för detta definieras i licensformen Creative Commons "CC BY-SA 3.0".

YTTERLIGARE INFORMATION

Skolor har rätt att använda IT- och webbverktyg med personuppgifter om t.ex. elever och deras vårdnadshavare för att göra sitt jobb. Det har de flesta skolor gjort sedan 80-talet. Det gäller oavsett om t.ex. en vårdnadshavare eller elev har givit sitt samtycke eller ej. (Du kan läsa mer om detta vid Not 1 nedan.) Ditt samtycke till att använda Unikum handlar alltså endast om din egen användning av Unikum. Oavsett om du samtycker eller ej kan skolan välja att använda Unikum eller andra IT-system för att hantera uppgifter om en elev och dess vårdnadshavare.

Kontakta din förskola, skola eller kommun om du har ytterligare frågor kring deras rutiner för hantering av personuppgifter. Kontakta Unikum om du har frågor kring villkor för att använda Unikum.

Med vänliga hälsningar
Vi på Unikum - Unikt lärande AB

Senast reviderad: 2013-10-18

Not 1:

”Datainspektionen vill inledningsvis också påpeka att behandling av personuppgifter i skolan har ett generellt stöd i 10 d § PuL. Av den bestämmelsen framgår att personuppgifter får behandlas utan den registrerades samtycke om behandlingen är nödvändig för att en arbetsuppgift av allmänt intresse ska kunna utföras. Skolans fullgörande av sina arbetsuppgifter anses vara är en sådan arbetsuppgift av allmänt intresse som avses i 10 d § PuL, se SOU 2003:103, Sekretess i elevernas intresse - Dokumentation, samverkan och integritet i skolan, sid. 199. En förutsättning är givetvis att uppgifterna behandlas i enlighet med personuppgiftslagens alla övriga bestämmelser, t.ex. 9 § om grundläggande krav vid behandling. ” Från Datainspektionens yttrande angående skolwebb