Personuppgiftspolicy för Unikum

Inledning

Välkommen till Unikum – Unikt Lärande AB:s (org. nr 556649-2350)("Unikum", "vi" eller "vår") policy om behandling av personuppgifter - vår Personuppgiftspolicy ("policy"). Det är viktigt för oss på Unikum att du som användare vet hur dina uppgifter hanteras och vad vi gör för att det ska ske tryggt och säkert. Med användare ("du" eller "användare") avses den person som använder Unikum, t.ex. en vårdnadshavare eller en pedagog som vill ta del av Unikums tjänsteutbud.

Unikum är till för att underlätta samarbete kring lärande och kvalitet i förskola och skola för personal, barn, elever och vårdnadshavare. Unikums tjänster bidrar i samband med barns och elevers skolgång, samt i övergångar mellan olika pedagoger, avdelningar, förskolor, skolor och kommuner.

Unikums e-tjänster ("Skolverktygen") används av kommuner, friskolekedjor samt enskilda förskolor, skolor och lärare ("Skolkunden"). Personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina uppgifter i Unikum är då Skolkunden. Unikum är i sådana fall personuppgiftsbiträde åt Skolkunden för behandling av dina personuppgifter i Skolverktygen, och har då ansvar för de organisatoriska och tekniska säkerhetsåtgärder vi har fått i uppdrag att införa av Skolkunden.

Det finns också fall då Unikum är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter. Unikum är personuppgiftsansvarig för:

  1. Tilläggstjänster för användare ("Användartjänster") som användaren har beställt av Unikum för egen användning, t.ex. nyhetsbrev, undersökning, portfolio eller eget konto i Skolbanken, med de användarvillkor som gäller för dessa tjänster.
  2. Administrationen av användarens kontouppgifter för Användartjänster och Skolverktygen för att hantera identifiering och åtkomst vid inloggning.
  3. Cookies på Unikums hemsida, som hanteras enligt Unikums separata Cookiepolicy.

Denna personuppgiftspolicy beskriver endast Unikums behandling av personuppgifter som anges i punkt 1-3, ovan. Information om övrig behandling av personuppgifter ges av den aktuella Skolkunden.

Ändamålen med Unikums behandling i denna policy

Dina personuppgifter behandlas för följande ändamål och utifrån följande rättslig grund:

Typer av personuppgifter som behandlas

Uppgifter i Användartjänster

Exempel på uppgifter du som användare kan välja att lagra för dig själv och/eller dina barn är kontaktuppgifter, inställningar, önskemål, personlig profil i text och bild, lärloggar, reflektioner, underlag för utvecklingssamtal, elevarbeten, åtgärdsprogram, utvärderingar, omdömen, betyg, portfolios med innehåll, kurser, resultat, profiler, ansökningar, schema, närvaro och lärloggar.

Kontouppgifter

Kontouppgifter är personuppgifter som är nödvändiga för att hantera identifiering och åtkomst vid inloggning. Exempel på kontouppgifter är användarnamn, lösenord samt navigationsinformation (för att förhindra att din inloggningssession kapas av utomstående).

Hur länge sparas personuppgifter?

Unikum har rätt att efter tio (10) år radera personuppgifter som behandlas inom ramen för Användartjänster. Unikum har även rätt att radera uppgifter för en användare som inte längre har ett abonnemang för Användartjänster enligt Användarvillkoren. Du som användare har även möjlighet att avsluta ditt abonnemang enligt Användarvillkoren och i anslutning till detta begära att Unikum ska radera dina uppgifter.

I syfte att undvika missförstånd: vid radering av uppgifter i Användartjänster kommer inte uppgifter som behandlas i Skolverktygen att raderas. Det är Skolkunden som är den personuppgiftsansvarige för behandling av personuppgifter i Skolverktygen och därför har bestämmanderätt över lagringstiden av uppgifter i Skolverktygen.

Dina rättigheter

Utövandet av dina rättigheter är kostnadsfritt. Vi förbehåller oss dock rätten att vid orimlig eller uppenbart ogrundad invändning eller begäran ta ut en rimlig avgift för åtgärden.

Vi besvarar din begäran inom rimlig tid och inom en (1) månad. Denna period kan förlängas med upp till två (2) månader om din begäran är särskilt komplicerad eller på grund av antalet inkomna begäran.

För att utöva dina rättigheter, vänligen kontakta dataskydd@unikum.net

Överföring av personuppgifter utanför EU/EES

Personuppgifter som behandlas i Användartjänster behandlas inom EU/EES1. När du använder din epost eller annat kommunikationsverktyg för att kontakta Unikum bör du dock tänka på att din leverantör av epost eller kommunikationsverktyg kan vara baserad utanför EU/EES, t.ex. i USA.

Mottagare av personuppgifter

Unikum överför uppgifter till personuppgiftsbiträden som ombesörjer lagring, support och drift av bakomliggande IT-infrastruktur samt för att tillhandahålla system för kundsupport.

Unikum kan överföra personuppgifter, på ditt uppdrag, till en ny skola. Unikum överför inte uppgifterna på eget initiativ utan det är du som väljer om de uppgifter du som användare själv förfogar över i Användartjänsterna ska överföras till ny skola.

Uppdateringar till denna personuppgiftspolicy

Unikum förbehåller sig rätten att göra ändringar i denna integritetspolicy när som helst i tiden i den utsträckning ändringarna är nödvändiga. Alla ändringar publiceras på Unikums webbplats. Du bör därför läsa igenom den här policyn med jämna mellanrum för att försäkra dig om att du är nöjd med ändringarna. Vid ändringar av materiell betydelse kommer vi dock via notiser i Tjänsten att uppmärksamma dig på att ändringar har skett.

Om ändringarna rör sådan personuppgiftsbehandling som vi utför med stöd av ditt samtycke kommer vi att ge dig möjlighet att återigen lämna ditt samtycke.

Kontaktuppgifter och dataskyddsombud

Om du har några frågor kopplade till denna personuppgiftspolicy, om du misstänker att det kan ha skett ett brott mot densamma eller om du vill kontakta oss angående vår behandling av dina personuppgifter, vänligen kontakta Unikum:s dataskyddsombud eller vår kundtjänst genom att skicka ett brev eller e-postmeddelande till adresserna som anges nedan.

Unikum:
Skriv till oss på:

Att.: Dataskydd, Unikum - Unikt lärande AB,
Hammarby Kaj 14 - 4 tr, 120 30 Stockholm
E-post: dataskydd@unikum.net

Dataskyddsombud:
Secure State Cyber AB
E-post: dataskydd@unikum.net

________
1EES står för "Europeiska ekonomiska samarbetsområdet" och inkluderar, förutom EU:s medlemsstater, Norge, Island och Liechtenstein.


Senast uppdaterad 2022-12-16